Huishoudelijk reglement

Algemeen

Basketbal is een ploegsport waarin men pas tot prestaties kan komen als de sterkte van de ploeg meer is dan de optelsom van de individuele capaciteiten van iedere speler. We spreken over TEAM : Together Each Accomplishes More. Het bestuur en de trainers van Panters Baasrode zijn er van overtuigd dat een team enkel goed functioneert wanneer duidelijke afspraken worden gerespecteerd :

 • Luisterbereidheid en intensief werken op trainingen en in wedstrijdsituaties komen het volledige team ten goede, storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet thuis.
 • De trainer-coach heeft een belangrijke opdracht in dat team: hij staat ten dienste van en is er verantwoordelijk voor. Hij leidt het team-gebeuren in goede banen door allerhande afspraken te maken om trainingsactiviteiten en wedstrijden vlot te laten verlopen. Hij wordt daarbij geholpen door de ploegafgevaardigde(n).
 • Eerbiedigen van de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport dewelke in het kort luidt als volgt:
  • We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie,
   fairplay, vriendschap, …
  • Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport
  • Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden. Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Verder in dit document zullen we op bovenstaande principes terugkomen (zie gedragscode spelers en trainers ).

Doelstelling

De doelstelling van BBC Panters Baasrode is de jeugd op een speelse recreatieve manier de basketbalsport laten beoefenen om ze tot volwaardige en competitieve seniors te laten uitgroeien.

Bij dit sportieve doel wenst de club haar spelers belangrijke bijkomende waarden bij te brengen zoals ploeggeest, respect voor de tegenstrever, verdraagzaamheid, discipline en doorzetting. M.a.w. iedere jongere zoveel mogelijk de kans bieden zichzelf te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkende adolescenten via de basketbalsport.

Daarnaast wil de club een financieel gezonde en gezellige vereniging zijn, waarbij een sportieve ingesteldheid de toekomst moet verzekeren.

Wat bij vragen /problemen ?

Waar mensen samen werken en samen sporten rijzen vragen, zijn er diverse bedenkingen en ideeën en komen ook af en toe ontevredenheden en klachten naar voor. Uit deze veelheid en verscheidenheid aan ideeën kunnen we allen leren. Vandaar dat het belangrijk is open te staan voor de mening van de andere en je eigen mening constructief te verwoorden.
Een goed en persoonlijk gesprek, (soms best los van een wedstrijd of training), kan wonderen doen.

Daarom:
Tracht, waar mogelijk, elkaar rechtstreeks aan te spreken. Uit je mening, je vraag, je idee of ontevredenheid rechtstreeks naar de betrokken personen, bij voorkeur in een rustig persoonlijk gesprek. Indien elkeen van ons hier zijn verantwoordelijkheid opneemt kunnen we veel communicatiestoornissen voorkomen.

Soms lukt praten toch niet zo goed…
Soms lukt het echt niet het probleem rechtstreeks met de betrokken persoon uit te praten. In die omstandigheden kan je uiteraard altijd bij de coach van de ploeg, de ploegbegeleider, de jeugdcoördinator of de jeugdcel terecht.
Bij de jeugdcoördinator of jeugdcel cel ben je ook steeds welkom met vragen of bedenkingen m.b.t. de sportieve organisatie in het algemeen. Dit kan ook via het mailadres tim_van_bugg@hotmail.com

Gedragscode

Wij zijn een club waar spelers zich goed voelen en kunnen sporten en die zijn sterkte haalt uit het spelen voor elkaar, dit in samenwerking met ouders, trainers, supporters enz. Als club wensen wij dan ook een positieve uitstraling binnen het basketgebeuren. Daarom vinden wij een correcte houding, zoals beschreven in onze “gedragscode”, onontbeerlijk.

Bij het niet naleven van deze basisgedragsregels zal de club zich steeds genoodzaakt zien om de speler en/of ouders hierop te wijzen en eventuele maatregelen te treffen. Maatregelen zoals:

 • bijkomende oefeningen
 • speelverbod tot schorsing
 • vergoeding voor berokkende schade

De betrokken ouders zullen hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

Onderstaande gedragscode dient dan ook door alle spelers, ouders en supporters gelezen en geëerbiedigd te worden.

 • Wij zijn een sportclub d.w.z. dat we veel trainen en we een goede attitude verwachten van de spelers en de supporters.
 • Wees sportief voor vriend, tegenstander, supporter en scheidsrechter.
 • Respecteer scheidsrechters en hun beslissingen, zij kunnen tijdens de wedstrijd alleen worden aangesproken door de coach of kapitein van je ploeg. Zij zullen na verloop van tijd waardering opbrengen voor de ploegen waar het aangenaam is om wedstrijden te begeleiden.
 • Respect voor de tegenstander komt tot uiting in een faire wedstrijd
 • Alcohol en tabak hebben geen goede invloed op uw fysieke conditie. Voor de senioren- wedstrijden maakt de club een uitzondering. De ploeg mag/kan een consumptie (aangekocht in de clubcafetaria) gebruiken na de wedstrijd in de kleedkamer.
 • Medicatie enkel mits goedkeuring en op advies van een geneesheer.
 • Druggebruik is ten strengste verboden, dit hoort ook niet voor een sportman of sportvrouw.
 • De club is niet verantwoordelijk voor dopinggevallen.
 • Tijdens de wedstrijd wordt er water aangeboden. Het is toegelaten om uw eigen drank mee te brengen, natuurlijk geen alcoholische drank.
 • Diefstal en drugs dealen binnen het clubgebeuren wordt onmiddellijk aan de politie gemeld en leidt tot uitsluiting uit onze club.
 • Bij Panters Baasrode trachten wij onze jeugdspelers te laten doorstromen naar de seniorenploegen. We verwachten dan ook van onze jeugdspelers dat ze deze ploegen komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Het volgen van deze wedstrijden kan immers leerrijk zijn en onze spelers krijgen zo de kans al kijkend heel wat op te steken.
 • Basketbal is een ploegsport. Wij gedragen ons dan ook, zowel op als naast het terrein, steeds sportief en als een hecht team.
 • Kom steeds op tijd:
  • Training : 15 min. voor de start .
  • Wedstrijd : 45 min. voor de wedstrijd. 30 min. voor de start van de wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten. Een goede opwarming duurt immers 30 minuten!
  • Het is de coach die in samenspraak met de ploegbegeleider het vertrekuur bepaalt voor de verplaatsingen. Minimum 5 minuten voor het vertrekuur zijn de spelers aanwezig op de parking van onze sporthal of op de plaats afgesproken met de coach.

Begroeting

 • Geef je coach en ploegbegeleider een hand als je hen ziet bij een training of wedstrijd. Doe dit ook als je naar andere activiteiten gaat zoals stages, zondagtrainingen,..
 • Vergeet begeleiders, medewerkers en bestuursleden niet.

Afwezigheid

 • Waarschuw je coach zo snel mogelijk en persoonlijk als je niet kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd.
 • Onverwittigd afwezig op wedstrijd = automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd (indien de coach over voldoende spelers beschikt)
 • Wie 2 maal afwezig is zonder de coach hiervan op de hoogte te brengen, wordt daarvoor per brief aangemaand. Er zal dan (indien nodig) een afspraak met de ouders gemaakt worden.

Gekwetst

 • Wie gekwetst is waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Hij zal je adviseren over de medische omkadering van de club.
 • Je blijft bij de ploeg horen! Dit betekent dat je de trainingen indien mogelijk bijwoont en naar de wedstrijden van je ploeg gaat. Als gekwetste speler kan je je ploegmaten immers nog steeds komen aanmoedigen, dit stimuleert de ploeggeest!

Selecties – uitnodigingen

 • Meld dit zo snel mogelijk aan jouw coach en aan de jeugdcoördinator.
 • Verkoop geen drukte maar geef je programma en evaluaties door zodat we je ook daar kunnen volgen en steunen.

Hygiëne en kleedkamer

 • Na een wedstrijd douchen wij altijd. Het douchen verloopt ordelijk, de douche moet proper achtergelaten worden en kijk na of je niets vergeten bent. Een doucheruimte is om te douchen, besprekingen gebeuren beter in de kantine. Ook na de trainingen staan de douches ter beschikking van de spelers.
 • Tijdens de wedstrijden en trainingen zijn geen juwelen en uurwerken toegestaan, laat deze zo veel mogelijk thuis zodat ze niet verloren kunnen gaan.
 • B.B.C. Panters Baasrode kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van voorwerpen! Tijdens de training/wedstrijd blijft er dus NIETS achter in de kleedkamer. Berg alles veilig weg in een sporttas en neem die mee naar een veilige plek in de sporthal.
 • We verwachten ook dat de spelers/speelsters zich verzorgen, bvb bij lang haar draag je best een haarlint.
 • Vingernagels moeten steeds kort geknipt zijn.
 • Voor het wassen van de wedstrijdtruitjes wordt, volgens een beurtrol, na elke wedstrijd een speler aangeduid. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het meenemen en terugbrengen ervan.
 • Alleen de spelers, de coach en de ploegverantwoordelijke komen in de kleedkamers (uitzondering voor de ouders van de allerkleinsten).

Pesten en vandalisme

 • Pestgedrag net zo min als het bekladden of beschadigen van andermans eigendom wordt niet getolereerd. De kosten verbonden aan dit laatste zullen worden verhaald op de speler.
 • Er mag geen drank of eten in de sporthal meegenomen worden, enkel de sportdrank die bij de bank blijft.

Studies

 • Studies zijn belangrijk voor je toekomst en komen altijd op de eerste plaats. Zorg steeds voor een degelijke planning van je schoolwerk, familiale activiteiten en basketbalverplichtingen.

Attesten en identiteitskaart

 • Iedere jeugdspeler betaalt jaarlijks het club-lidgeld en laat een medische fiche invullen door een erkend geneesheer naar keuze tegen de datum van de eerste wedstrijd. GEEN GELDIG GETUIGSCHRIFT = GEEN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
 • Vanaf categorie Miniemen GEEN IDENTITEITSKAART BIJ UW 1e OFFICIELE WEDSTRIJD = GEEN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD. Bij veelvuldig voorkomen zal het speelverbod pas opgeheven worden door het betalen aan de ploegafgevaardigde/trainer van de door de V.B.L. opgelegde boete (seniores 5,50 euro – jeugd 3 euro per match). NIET BETALEN VAN DE BOETE = GEEN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD.

Attitude tijdens de training

 • Probeer op alle trainingen aanwezig te zijn.
 • Kom steeds op tijd op de trainingen, bij afwezigheid moet de trainer tijdig verwittigd worden.
 • Er wordt binnen de club discipline geëist van elke speler. Spelers die op training niet luisteren en niet doen wat de trainer vraagt zullen gesanctioneerd worden en bij herhaling uit de club worden gewezen.
 • Elke speler tracht zich zo goed mogelijk in te zetten tijdens de training. Zonder elkaar te storen, worden alle oefeningen die door de trainer worden opgelegd, uitgevoerd.
 • Probeer alle oefeningen goed uit te voeren, je leert er veel mee bij.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Meningsverschillen worden uitgepraat voor of na de training.
 • Een training van een andere ploeg wordt niet gestoord.
 • Draag zorg voor het materiaal in de basketzaal, evenals voor de accommodatie die je gebruikt.
 • Ballen worden door de spelers weggeborgen in de daarvoor voorziene rekken.
 • Van Landelijk spelende ploegen wordt een groter engagement verwacht, met name minimum 3x in de week trainen.

Attitude tijdens de wedstrijden

 • Een match die bezig is storen we niet dwz geen ballen aan de zijlijn of in het verlengde van het basketterrein plaatsnemen. Het is ook verboden achter de schermen in de sportzaal te kruipen tijdens een wedstrijd.
 • Geef geen kritiek op medespelers, coach, begeleiders, scheidsrechters…
 • Laat je hoofd niet hangen na een, volgens jou, verkeerde beslissing van jezelf, ploegmaat, scheidsrechter, coach….
 • Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF aan! Heb respect voor elkaar!
 • Bij time-out loop je naar de coach toe. De spelers op de bank luisteren mee!
 • FAIR PLAY
  Beslissingen van de scheidsrechter worden niet in vraag gesteld. Verbale agressie en ongepaste lichaamstaal horen niet op het veld. Je aanvaardt de beslissing en steekt je hand op als de fout aan jou wordt toegewezen (zelfs al vind je dit niet juist!) Desgevallend kan een speler gesanctioneerd worden met het betalen van de desbetreffende bondsboete.

Sportieve activiteiten buiten de gewone trainingen

Neem zo veel mogelijk deel aan de extra basketbalactiviteiten. Het is een KANS die vele spelers en speelsters niet krijgen

Ploegbegeleider

Heb respect voor de ploegbegeleider. Help hem/haar waar het kan.

Band met de club

 • Steek ongevraagd een handje toe! Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering.
 • Kom zeker een handje toesteken tijdens een van de clubevenementen. Deze vormen immers een belangrijke bron van inkomsten voor de club, wat uiteraard alle leden ten goede komt.
 • Meld je aan als clubscheidsrechter
 • Kom regelmatig eens kijken naar andere wedstrijden of ga mee als supporter.

Beslissing opstellen van de spelers ligt bij de coach adhv volgende criteria :

Aanwezigheid op trainingen (verwittigen bij afwezigheid!). Wie regelmatig een extra inspanning levert, kan er uiteraard alleen wel bij varen? Problemen hieromtrent kunnen ook besproken worden met de coördinator !

De trainer heeft een voorbeeldfunctie

 • Volg stages en clinics indien mogelijk
 • Spreek met ouders en spelers niet over mogelijke trainers en ploegsamenstellingen naar een volgend seizoen, vooraleer er iets beslist is door de Sportieve Cel

Trainingen:

 • Tracht de training te structureren, een voorbereiding is aangewezen.
 • Wees streng en kritisch.
 • Sluit geen spelers uit.
 • Trainingen moeten plezant zijn (het is een hobby en dat moet zo blijven)
 • Eis discipline, straf waar nodig, maar stuur nooit spelers van de training.
 • Verlaat de zaal opgeruimd en proper, controleer ballen e.a…

Wedstrijden:

 • Zorg voor een positieve houding op en naast het terrein, zowel voor jezelf als je spelers
 • Duld geen kritiek van spelers en ouders naar scheidsrechters, tafelofficials, publiek, mede- en tegenspelers.
 • Van de ouders wordt er verwacht dat ze tijdens de wedstrijden ‘sportief’ de ploeg aanmoedigen. Negatieve kritiek van hen uit naar eigen spelers (ook niet hun eigen kind), tegenstrevers, scheidsrechters, uzelf, kan en mag niet getolereerd worden. Indien zich dit toch voordoet, reageer er dan op, op een tactvolle wijze. Zonder de nabijheid van speler/speelster. Dit alles met het nodige respect. Indien een probleem escaleert wacht dan niet te lang om de coördinator en Jeugdcel op de hoogte te brengen. En denk niet dat je alles zelf moet oplossen.
 • Heb zelf geen kritiek op scheidsrechters ea., doch neem het, wanneer nodig steeds voor uw speler op. Doe dit beleefd en rustig.
 • Tracht steeds positief te coachen, staan brullen naast het plein brengt weinig bij.
 • Winnen is GEEN doel op zich, goed basket spelen wel.
 • Tracht steeds alle spelers te betrekken bij het spel.
 • Geef een briefing voor elk wedstrijd en ook tijdens de rust (ook voor de allerkleinsten). Stel zeer concrete doelen.
 • Elke speler die op het blad staat speelt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Daarbij wordt de speler in kwestie en de ouders voor de wedstrijd op de hoogte gebracht van deze sanctie.
 • Geef zelf het goede voorbeeld
  Geen enkele scheidsrechterlijke beslissing wordt aangevochten. Spelers worden op een waardige manier aangesproken en op een rustige toon. Zorg dat terrein en kleedkamer proper worden verlaten.
 • Kom steeds op tijd, zowel op training als op een wedstrijd

Trainersvergaderingen

Alle trainers worden verondersteld aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen.

Sportief programma

 • Volg het sportief programma en de planning
 • Maak je trainingen op papier
 • Stel heel concrete doelstellingen voor je spelers
 • Volg clinics
 • Wees op de hoogte van de gedragscode voor de jeugdspeler. Breng de verschillende punten systematisch aan de orde op je training.

Houding

Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers. Leer hen een “gezonde houding”

Sportieve doelstellingen

 • Bij bekerwedstrijden gaat men voluit voor de overwinning en zorgt men dat de tien sterkste spelers deel uitmaken van de bekerploeg.
 • Stimuleer je spelers om deel te nemen aan activiteiten zoals stages, zondagtrainingen, kampen. Maak hen duidelijk dat dit en kans is die velen niet krijgen!
 • De uitrusting die door de club wordt aangeboden wordt door iedere speler compleet gedragen. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed.
 • Sportschoenen en kousen zijn ten laste van de speler.
 • Bij de opwarming is het verplicht om de opwarmingsshirt (indien van toepassing) te dragen.
 • Het reglement schrijft voor dat tijdens de wedstrijd truitjes in de broek moeten zitten. Een ondertruitje mag op voorwaarde dat het dezelfde kleur heeft als de hoofdkleur en mits toestemming van de ref.
 • Na de wedstrijd wordt de clubuitrusting verzameld bij de afgevaardigde/trainer die, via een vooraf bepaalde planning, de uitrustingen meeneemt/meegeeft voor de was.
 • Op de training draag je basketbalkledij naar keuze.
 • De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de spelersbank en de netheid van de kleedkamer (ze moet veegklaar gemaakt zijn). Lege blikken,waterflessen, kauwgom, tapes… horen in de voorziene vuilnisbakken. Je laat de kleedkamer netjes achter en er wordt NIET gerookt in de kleedkamers. Achtergelaten kledij wordt door de laatste van de ploeg meegenomen en afgegeven aan de afgevaardigde of aan de bar in de cafetaria.
 • De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel.
 • Lege flessen en alle afval worden in de vuilnisbak gegooid. Er zijn genoeg vuilnisbakken voorzien, sorteren is hier ook de boodschap.
 • Banken, trainingsmateriaal, tafelbenodigdheden evenals de wedstrijdklok worden na gebruik terug op hun plaats gezet.
 • Na elke training of wedstrijd wordt de zaal volledig opgeruimd.
 • Wij verwachten van alle ouders een inspanning naar de wedstrijden toe …
 • Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de matchen van uw zoon en/of dochter. Ze voelen zich dan meer gesteund tijdens het beoefenen van hun sport.
 • Positief supporteren = Gedraag u ten opzichte van de coach, scheidsrechters, eigen spelers en tegenstrevers.
 • Bij een uitsluiting van ouders/supporters kan het bestuur beslissen om de kosten van de VBL door te rekenen aan de desbetreffende ouder/supporter.
 • Commentaar op de wedstrijd wordt best bewaard voor een ander moment dan net na de wedstrijd. Uiteraard kunnen de supporters onderling samen dingen bespreken, eventueel zelfs samen met de coach.
 • Kom ook onze seniorploegen steunen samen met uw zoon/dochter.
 • Probeer ook mee te doen aan/of aanwezig te zijn bij de extra activiteiten van de Panters
 • Meerijden op verplaatsing. De ploegverantwoordelijke spreekt in de loop van de week voordien af welke ouders er meerijden en hoeveel personen ze kunnen meenemen.
 • Vervullen/aanleren van officiële functies. Hierbij krijgen de ouders de nodige ondersteuning vanuit de Jeugdcel.

Gouden sponsors