Privacy Policy

Identiteit van de website/eigenaar

BBC Panters heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de goederen en dienstendewelke door BBC Panters Baasrode worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van BBC Panters Baasrode en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door BBC Panters enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch BBC Panters behoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website https://bbcpanters.be/ onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door BBC Panters ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege BBC Panters inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

BBC Panters treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van BBC Panters voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van BBC Panters nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan BBC Panters. BBC Panters behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van BBC Panters Baasrode behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van BBC Panters Baasrode.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van BBC Panters, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

BBC Panters draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van BBC Panters, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste BBC Panters in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

BBC Panters verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de registratie van een evenementof de registratie op onze nieuwsbrief.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van BBC Panters. BBC Panters Baasrode is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

BBC Panters hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BBC Panters Baasrodegeeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen
 • BBC Panters Baasrode treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • BBC Panters Baasrodebiedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar communicatie@pantersbaasrode.be toegang tot uw gegevens.
 • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen direct marketingpraktijken via e-mail naar communicatie@pantersbaasrode.be.

Wijzigingen:BBC Panters is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

Meer informatie omtrent onze web policy kan u verkrijgen via communicatie@pantersbaasrode.be.

6. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • Registratieformulieren
  Door het invullen van uw gegevens op reservatieformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken in het kader van administratieve verwerking.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: Gegevens bv. voornaam, familienaam…
 • Registratie e-nieuwsbrief
  Door het invullen van uw gegevens op het registratieformulier, verstrekt u BBC Panters de toelating om deze gegevens te gebruiken voor de e-nieuwsbrief van BBC Panters. BBC Panters slaat deze in de beveiligde omgeving van haar website op. U kunt u op elk moment weer uitschrijven. U hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop u onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vindt u bovendien een uitschrijflink.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: Gegevens bv. voornaam, familienaam…
  Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy
 • Analytics
  De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten BBC Panters toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.
 • Google Adwords conversietracking (Google)
  Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.
  Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy
 • Google Analytics (Google)
  Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.
  Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy– Opt Out

Gouden sponsors